Ha Ön nem fémkereskedő Társaságként vagy egyéb jogi személyként kíván fém hulladékot értékesíteni, a következőt kell tudnia

Tisztelt Partnerünk!

Kérem. regisztráljon a MOHU honlapján annak érdekében, hogy 2023. július 1-től is elszállíthassuk Önöktől a fémhulladékot.

Jelölje meg partnerként az Alba-Fém Kft.-t

https://mohu.hu/nem-lakossagi-ugyfelek/gazdalkodo-szervezetek-es-intezmenyek-regisztracioja

A regisztrációhoz KÜJ szám szükséges, ennek elérhetősége:

http://web.okir.hu/sse/?group=KAR

A fémhulladék felvásárlásának szabályai az elmúlt években folyamatosan változtak, a jelenleg hatályos rendelkezések a különböző jogállású személyektől történő átvételi és adminisztrációs kötelezettségek tekintetében különböző szabályokat fogalmaznak meg.

A legfontosabb szabályok közül a legrégibb a 2007.évi CXXVI. számú Áfa- tv. fordított adózásra vonatkozó rendelkezése (142. § (1) d.)). A fémkereskedelmi ágazatot alapvetően befolyásoló Fémtörvény néven ismert jogszabályt csak a közelmúltban „cserélték”, a jelenlegi 2013. évi CXL. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 443/2013 (XI.27.) Kormányrendelet 2013. november 28. napjától hatályos. Végül, de nem utolsósorban 2013. január 01. napjától alkalmazandók a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. és a 440/ 2012 (XII.29.) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló Kormányrendelet rendelkezései, melyek hatályba helyezésük óta szintén többször módosításra kerültek.

A jogszabályok által előírt kötelezettségeik teljesítéséhez az átvételi és adminisztrációs folyamat során, a kötelezően előírt dokumentációk kitöltésével, átadásával hozzájárulunk.

A közreműködésünk nélkül elvégzendő kötelezettségek teljesítéséhez tájékoztató kiadványainkban segítséget nyújtunk; a tájékoztatókat a Letöltések menüpont alatt találhatja meg.

Mit hozzon magával?

Amennyiben nem a Cégbíróságon bejegyzett törvényes képviselő adja át a hulladékot, a képviselő által aláírt, a jelenlévő személy nevére szóló meghatalmazás /innen letölthető/

 • aláírási címpéldány
 • jó, ha Önnél van: cégbélyegző
 • KÜJ- KTJ szám, amennyiben rendelkeznek vele
 • szállítólevél, mely az új Fémtörvény és végrehajtási rendeletének rendelkezései szerint olyan szigorú számadású bizonylat, melynek adattartalmát a hivatkozott jogszabályok szigorúan meghatározzák
 • készpénzfizetés esetén számlatömb*

Társasági beszállítás esetén fenti dokumentumok bemutatása alapján a cég létezését és a cégjegyzésre jogosult személyét a hatályos cégadatbázisban első alkalommal (majd évente rendszeresen) ellenőrizzük.

Gyakran fordul elő, hogy a társaság cégbíróságon bejegyzett képviselője az értékesíteni kívánt fém hulladékot nem személyesen kíséri. Ebben az esetben szükséges az átadó nevére szóló meghatalmazás kiállítása, melynek kötelező melléklete az aláírásra jogosult aláírási címpéldányának fénymásolata. A meghatalmazás az Önök érdekeit is védi, hiszen ezzel kiküszöbölhetők a visszaélések. Az egyszerűsítés jegyében a meghatalmazást és aláírási címpéldányt telefax útján is elfogadjuk. Az általunk szerkesztett és ajánlott speciális meghatalmazás- mintán a meghatalmazás terjedelme /írásbeli megállapodás aláírása- számla kiállítása- készpénz átvétele/ és időbeli hatálya könnyen jelölhető.

Társaságunk mérlegeléskor mérlegjegyet állít ki, majd az Önök által hozott anyagkísérő okmányon /szállítólevélen/ esetleg javítással pontosítja az átadott hulladék minőségét és mennyiségét.

A szállítólevél a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag közúton történő szállításának kötelező dokumentuma, azon az alábbi adatokat kell feltüntetni:

 • fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, vámtarifaszámát,
 • mennyiségi adatait;
 • a feladó és címzett adatait, fémkereskedő részvétele esetén a fémkereskedelmi engedély számát is / TÁRSASÁGUNK ADATAI ITT MEGTALÁLHATÓK /
 • a szállítás kezdetét és az átvétel időpontját;
 • a szállítás rendeltetési helyét (címét, címzettjét)
 •  a felrakodás, lerakodás helyét;
 • a fuvareszköz rendszámát

Mit ír alá?

Az anyagminősítés után az átvevő által kiállított mérlegjegy és javított szállítólevél alapján a pénztárban rögzítik az adatokat, elkészítik az Árubevételi jegyet, melyen a szerződő felek személyes adatain kívül az átadott hulladék fajtája, mennyisége, egységára és értéke is feltüntetésre kerül.

Az árubevételi jegyhez hasonló adattartalommal elkészítjük az Írásbeli megállapodást, melyet a jelenlévő képviselő/ meghatalmazott aláír (aláíró hiányában telefax útján kötjük meg a megállapodást).

Az így elkészült írásbeli megállapodás a számla kiállításának alapjául szolgál, a helyszíni számlázásnál azonban –igény esetén- annak kiállításához segítséget nyújtunk.

Számlájuk befogadásának feltétele a szintén cégünk által kidolgozott „Nyilatkozat” elnevezésű nyomtatvány, mely annak tanúsítására készül, hogy Társaságunk a tőle elvárható gondossággal, körültekintéssel jár el partnerei kiválasztásánál és a számlák befogadásánál.

Hogyan kell a számlát kiállítani?

 • az áru megnevezésénél a hulladék státuszt fel kell tüntetni pl. „Al. vegyes hull.”
 • a számla kötelező tartalmi eleme a szállítólevélen is feltüntetett EWC- kód és VTSZ- szám
 • a hulladék a fentiekben hivatkozott jogszabályhely alapján fordított adózás alá esik, így az adót a terméket saját nevében beszerző adóalany vallja be és fizeti meg Ön helyett (amennyiben az Ön társasága az Áfa- tv. hatálya alá tartozik); a fordított adózás tényére történő utalásnak a számlán meg kell jelennie, 2013. 01. 01.- től hatályos szabályozás szerint ennek kötött formája a számlán a következő mondat elhelyezése: „FORDÍTOTT ADÓZÁS”

a fordított adózású számlák kötelező tartalmi eleme továbbá a vevő adószámának feltüntetése

Hogyan kapja meg az ellenértéket?

A vételár kiegyenlítése az előzetes megállapodásnak megfelelően átutalással történik. A kifizetéshez az alábbi dokumentumoknak kell rendelkezésre állnia Társaságunknál:

 • helyesen kiállított számla eredetiben
 • helyesen kiállított szállítólevél eredetiben
 • mindkét fél részéről aláírt írásbeli megállapodás eredetben vagy telefaxos továbbítás útján
 • nyilatkozat eredetiben vagy telefaxos továbbítás útján

Felhívjuk Tisztelt Partnereink figyelmét, hogy a fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/ 2013. (XI. 27.) Kormányrendelet 24. § szerint a fémkereskedő a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag ellenértékeként naptári naponként egyéni vállalkozó és egyéb nem természetes személy esetén legfeljebb 500 ezer Forint összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást, ezért az átadott hulladék ellenértékét a helyszínen kizárólag 500 ezer forintig tudjuk készpénzben kiegyenlíteni.

Mire kell még figyelnie?

A számla kötelező mellékleteként Önnek meg kell őriznie:

 • a szállítólevelet, mert a NAV mint adóhatóság a teljesítés igazolásaként kérheti, a Környezetvédelmi Felügyelőség mint környezetvédelmi hatóság ellenőrizheti,
 • az írásbeli megállapodást, mert a NAV illetékes vámszervei mint fémkereskedelmi hatóság kérhetik, 5 éven belül ellenőrizhetik.

Amennyiben az Ön Társasága tárgyévben veszélyes hulladékból 100 kg- ot, nem veszélyes hulladékból 2000 kg.- ot, nem veszélyes építési- bontási hulladékból 5000 kg.- ot birtokol/ keletkeztet, a Környezetvédelmi Hatóság felé külön bejelentkezési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik.

Milyen változásokat hozott még az új törvény?

 1. Égetett kábelt kizárólag közszolgáltatótól lehet átvenni.
 2. Kohászatilag tömbösített formában vételre felajánlott anyag átvételét meg kell tagadni, kivéve ha az átadó a jogszerű szerzést igazolja.

Amennyiben a fémkereskedőnek gyanúja merül fel arra vonatkozóan, hogy számára jogellenesen szerzett anyagot ajánlottak fel, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes Fémkereskedelmi Hatóságot és Rendőri Szervet valamint az átvételt meg kell tagadni. /„Gyanúnak minősül e szempontból különösen, ha a megvételre felajánlott fémkereskedelmi engedélyköteles anyag a fémkereskedelmi vagy a kulturális örökségvédelmi hatóság honlapján közzétett nyilvántartásban egyedileg beazonosítható módon szerepel, vagy annak fizikai tulajdonságai, külső megjelenése egyértelműen arra enged következtetni, hogy az jogsértésből származik.” 2013.CXL.tv. 5.§ (5)/

Milyen változásokra kell a későbbiekben számítani?

2014 március 01. napjától az 2013. évi CXL. törvény minden rendelkezése hatályosul, így:

 • A gazdálkodó szervezet az ingatlanán terelődött, a tevékenységi köréhez köthető gyártási hulladékot mennyiségi korlátozás nélkül birtokban tarthatja. Amennyiben a származás tekintetében kétség merül fel, a bizonyítás a gazdálkodó szervezet kötelessége. Bár a megfogalmazást a törvényből szó szerint idéztük, a „tevékenységi köréhez köthető gyártási hulladék” definíció tágan értelmezendő, így pl. a gazdálkodó által leselejtezett gépek, eszközök, saját használati tárgyak is ide értendők.

A kormányrendeletben taxatív felsorolásban meghatározott felismerésre alkalmas jellemzővel rendelkező fém hulladék átvétele- ún. „érzékeny FAJ”- csak a törvényben részletesen szabályozott eljárásrend szerint történhet. Az ún. „érzékeny FAJ”- ok listája megtekinthető itt!

Érzékeny FAJ kód lista

  2 csatornafedél, csatornarács, vízelvezető csatorna elemek fémhulladéka
  7 ipari elektronikai berendezés, villanyoszlop fémhulladék, trafóházak, elektromos betápláló transzformátor, elosztó szekrények
  8 emléktábla fémhulladék
10 építőipar segédeszközeinek fémhulladéka (állványrendszer, zsalurendszer)
14 ipari és mezőgazdasági vízépítési berendezések, alkatrészek, zsilipek, árvízvédelmi berendezések és alkatrészei fémhulladéka
17 ipari eredetű kábel fémhulladék, ólomkábelről lebontott ólomköpeny fémhulladék, légkondicionáló acélsodrony fémhulladék, nagyfeszültségű kábel fémhulladék (háztartási és irodai gépekből származó kábelhulladékok kivételével)
18 közlekedési műtárgy fémhulladéka (híd, hídkorlát, felüljáró)
20 vasúti alkatrészek (sín, síncsavar, kapcsolószerek, váltó), vasúti berendezések fémhulladéka, azok alkatrészeinek fémhulladéka)
21 szobor/műtárgy (öntvény/szerelt) fémhulladék, kegyeleti dísztárgy fémhulladéka
22 tűzcsapok, tűzcsapszerelvények
23 telekommunikációs szolgáltatók eszközeinek, berendezéseinek fémhulladéka (pl. antennák, távközlési berendezések, távközlési aknafedél)
24 bálázott, préselt fémhulladék

Figyelem!

A hivatkozott szakasz nem sorolja „érzékeny” kategóriába, kivételként említi az egyébként érzékenyként felsorolt, de a gyártó gazdálkodó szervezeteknél gyártási hulladékként keletkező és általuk értékesített anyagokat.
Az értékesítést megelőző eljárásrend a következő:

 • az eladó az értékesítés előtt az illetékes fémkereskedelmi hatósághoz előzetesen bejelentést köteles tenni, melynek tartalmaznia kell a leadni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, mennyiségét, a felvásárló fémkereskedő megnevezését, telephelyének címét, a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag bejelentéskori tárolásának helyét, a bejelentő nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, telefonos elérhetőségét;
 • a bejelentést követően információcsere megy végbe a vámszerv és a rendőrség között, melynek célja annak megismerése, hogy rendőrségi szerv feladatkörében merült-e fel adat a leadni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag eltulajdonított volta tekintetében /5 munkanapon belül/
 • a fémkereskedelmi hatóság további 5 munkanapon belül írásbeli visszaigazolást küld a bejelentő és a bejelentésben megjelölt felvásárló fémkereskedő részére.

A hulladék adásvétele kizárólag az így kiadott visszaigazolás birtokában jöhet létre!

A jogszabály szerint a bejelentés elektronikus úton vagy nyomtatványkitöltő programmal is teljesíthető.

nyomtatványkitöltő program a linkre kattintva elérhető.