Lakossági átvételünk jelenleg szünetel, türelmüket és megértésüket köszönjük!

Ha Ön magánszemélyként kíván fém hulladékot értékesíteni, a következőt kell tudnia

Mit hozzon magával?

 • személyazonosításra alkalmas okirat /érvényes személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány, tartózkodási engedély/
 • lakcímkártya
 • adókártya

A fémhulladék átvétele a fenti dokumentumok átvételével, személyazonosítással, az életkor ellenőrzésével kezdődik. Az átadó személyazonosságának megállapítását, az átadó 18. életévének betöltöttségét az új Fémtörvény rendelkezései is kötelezően előírják; az átvételt személyazonosság igazolásának hiányában meg kell tagadni. Fentiek miatt a hulladék meghatalmazásban történő leadására nincs lehetőség, az eladónak az átvétel helyszínén személyesen kell megjelennie.

Mit ír alá?

Az anyagminősítés után az átvevő által kiállított mérlegjegy alapján a pénztárban rögzítik az adatokat, elkészítik a Vételi jegyet. A Vételi jegyen a szerződő felek személyes adatain kívül az átadott hulladék fajtája, mennyisége, felismerésre alkalmas jellemzője, egységára és értéke, valamint a szállító jármű megnevezése, egyedi azonosítója (rendszám, egyéb azonosító) is feltüntetésre kerül.

A hatályos Szja. törvény rendelkezései szerint a fémhulladék értékesítését 4% adó terheli, mely összeget Társaságunk a kifizetéssel egyidejűleg levon. A levont adó alapja és összege a Vételi jegyen megtalálható. Az adót az Adóhatóság felé magánszemélyhez nem köthető kötelezettségként bevalljuk és megfizetjük, így Önnek ezzel kapcsolatban további teendője nincs.

Az átadott vételi jegyen Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy

 • a fémhulladék a saját tulajdonát képezi /ez nem kizárólag a tulajdonlást, hanem a jogszerű szerzést is magában foglaló nyilatkozat pl. apu helyett elhoztam/
 • a jegyen szereplő ellenértéket- amennyiben az nem haladja meg a 100 ezer Ft.- ot- maradéktalanul átvette,*

hozzájárul és tudomásul veszi, hogy Társaságunk személyes adatait a vonatkozó jogszabályok által előírt szükséges és elégséges mértékben és módon kezeli.

Vételár kiegyenlítése

*Ezúton is tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket, hogy a fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/ 2013. (XI. 27.) Kormányrendelet 24. § szerint a fémkereskedő a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag ellenértékeként naptári naponként természetes személy esetén legfeljebb 100 ezer Forint összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást, ezért az átadott hulladék ellenértékét a helyszínen kizárólag 100 ezer forintig tudjuk készpénzben kiegyenlíteni.

Milyen adatokat kell a NAV felé a fémkereskedőnek lejelentenie?

Az eddig is kötelező napi adatszolgáltatás során az eladók és személyes adataik (név, adóazonosító, lakcím, okmányszám), az általuk átadott anyag fajtája és mennyisége a NAV részére jelentésre került. 2013. december 25. napjától az adatszolgáltatási kötelezettség a szállító jármű adataival és az átadott anyag egységárával egészült ki.

Az Önöktől levont és befizetendő 4% SZJA kötelezettség külön bevallásban az előzőekben kifejtettek szerint jelentésre/ ill. megfizetésre kerül.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy sem a napi adatszolgáltatással, sem az SZJA bevallással kapcsolatban Önöknek külön teendőjük nincs, az itt leírtak kizárólag a tájékoztatást szolgálják.

Mire kell figyelnie?

Az értékesítésről szóló Vételi jegyet 5 évig meg kell őriznie.

Milyen változásokat hozott még az új törvény?

 1. Égetett kábelt kizárólag közszolgáltatótól lehet átvenni.
 2. Kohászatilag tömbösített formában vételre felajánlott anyag átvételét meg kell tagadni, kivéve, ha az átadó a jogszerű szerzést igazolja.

Amennyiben a fémkereskedőnek gyanúja merül fel arra vonatkozóan, hogy számára jogellenesen szerzett anyagot ajánlottak fel, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes Fémkereskedelmi Hatóságot és Rendőri Szervet, valamint az átvételt meg kell tagadni. /„Gyanúnak minősül e szempontból különösen, ha a megvételre felajánlott fémkereskedelmi engedélyköteles anyag a fémkereskedelmi vagy a kulturális örökségvédelmi hatóság honlapján közzétett nyilvántartásban egyedileg beazonosítható módon szerepel, vagy annak fizikai tulajdonságai, külső megjelenése egyértelműen arra enged következtetni, hogy az jogsértésből származik.” 2013.CXL.tv. 5.§ (5)/

Érzékeny FAJ kód lista

  2 csatornafedél, csatornarács, vízelvezető csatorna elemek fémhulladéka
  7 ipari elektronikai berendezés, villanyoszlop fémhulladék, trafóházak, elektromos betápláló transzformátor, elosztó szekrények
  8 emléktábla fémhulladék
10 építőipar segédeszközeinek fémhulladéka (állványrendszer, zsalurendszer)
14 ipari és mezőgazdasági vízépítési berendezések, alkatrészek, zsilipek, árvízvédelmi berendezések és alkatrészei fémhulladéka
17 ipari eredetű kábel fémhulladék, ólomkábelről lebontott ólomköpeny fémhulladék, légkondicionáló acélsodrony fémhulladék, nagyfeszültségű kábel fémhulladék (háztartási és irodai gépekből származó kábelhulladékok kivételével)
18 közlekedési műtárgy fémhulladéka (híd, hídkorlát, felüljáró)
20 vasúti alkatrészek (sín, síncsavar, kapcsolószerek, váltó), vasúti berendezések fémhulladéka, azok alkatrészeinek fémhulladéka)
21 szobor/műtárgy (öntvény/szerelt) fémhulladék, kegyeleti dísztárgy fémhulladéka
22 tűzcsapok, tűzcsapszerelvények
23 telekommunikációs szolgáltatók eszközeinek, berendezéseinek fémhulladéka (pl. antennák, távközlési berendezések, távközlési aknafedél)
24 bálázott, préselt fémhulladék

Milyen változásokra kell a későbbiekben számítani?

 1. március 01. napjától az 2013. évi CXL. törvény minden rendelkezése hatályosul, így:

1)    Magánszemély használatában álló ingatlanon legfeljebb 3 m3 térfogatú egyértelműen az ingatlanon termelt fém hulladék tárolható.

Ha az ezt meghaladó mennyiséget a hatóság észleli, határidő tűzésével felszólítja a magánszemélyt a fémhulladék közszolgáltatónak vagy fémkereskedőnek történő átadására. A kötelezettség megtartását visszaellenőrzi, nem teljesítés esetén bírságol/hat/ és a fémet elkobozza.

2)   A kormányrendeletben taxatív felsorolásban meghatározott felismerésre alkalmas jellemzővel rendelkező fém hulladék átvétele- ún. „érzékeny FAJ”- csak a törvényben részletesen szabályozott eljárásrend szerint történhet. Az ún. „érzékeny FAJ”- ok listája megtekinthető itt!

Az értékesítést megelőző eljárásrend a következő

 • az eladó az értékesítés előtt az illetékes fémkereskedelmi hatósághoz előzetesen bejelentést köteles tenni, melynek tartalmaznia kell a leadni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, mennyiségét, a felvásárló fémkereskedő megnevezését, telephelyének címét, a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag bejelentéskori tárolásának helyét, a bejelentő nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, telefonos elérhetőségét;
 • a bejelentést követően információcsere megy végbe a vámszerv és a rendőrség között, melynek célja annak megismerése, hogy rendőrségi szerv feladatkörében merült-e fel adat a leadni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag eltulajdonított volta tekintetében /5 munkanapon belül/
 • a fémkereskedelmi hatóság további 5 munkanapon belül írásbeli visszaigazolást küld a bejelentő és a bejelentésben megjelölt felvásárló fémkereskedő részére.

A hulladék adásvétele kizárólag az így kiadott visszaigazolás birtokában jöhet létre!

A jogszabály szerint a bejelentés elektronikus úton vagy nyomtatványkitöltő programmal is teljesíthető.

A nyomtatványkitöltő program a linkre kattintva elérhető.